تخصص در آموزش

اصالت در آموزش

اصالت در آموزش

تخصص در آموزش

آموزش الکترونیک

الکترونیک را با لذت آموزش ببینید!

در اینجا میتوانید ایده های خود را جامع عمل بپوشانید…

در اینجا به صورت حرفه ای و جذاب الکترونیک آموزش ببینید تا بتوانید ایده های خود را به واقعیت بدل کنید ….

null

میکرو کنترلر AVR

میکرو کنترلر های AVR میکرو های قدرت مندی هستند که پروژه های کوچک و دانشگاهی را میتوان با آنها انجام داد

null

میکرو کنترلر ARM

میکرو کنترلر های AVR میکرو های قدرت مندی هستند که پروژه های کوچک و دانشگاهی را میتوان با آنها انجام داد

null

میکروکنترلر FPGA

میکرو کنترلر های AVR میکرو های قدرت مندی هستند که پروژه های کوچک و دانشگاهی را میتوان با آنها انجام داد